filutka

206 tekstów – auto­rem jest fi­lut­ka.

Często praw­dy w plot­ce więcej niż w prawdzie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 sierpnia 2018, 11:29

Mil­cze­nie wca­le nie mu­si oz­naczać świętości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 19:58

Pożąda­ne jest, aby da­wanie było z rozsądkiem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 lipca 2018, 19:06

Jes­teśmy na chwilę, więc korzystajmy. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2018, 11:30

Śmierć nie uwzględnia życia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 czerwca 2018, 16:38

Cza­sem włas­ne myśli by­wają tak głębo­kie, że sa­memu można się w nich uto­pić, choć miały prze­cież wy­win­do­wać na piedes­tał, a czy­tel­ni­ka rzu­cić na ko­lana lub cho­ciaż wbić we fo­tel, al­bo przy­naj­mniej wyr­wać z niego. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2018, 21:13

Cze­mu ludzie się nie kochają, choć są tak blis­ko siebie, choć są so­bie naj­bar­dziej blis­cy, bo są małżeństwem, rodzeństwem, matką i córką, oj­cem i synem,...? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 czerwca 2018, 10:49

Dob­ro ludzi jest fun­da­men­tem Pra­wa Bożego, za­tem Pra­wo Boże jest fun­da­men­tem dob­ra ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 stycznia 2018, 16:54

Wa­ga nie jest wyz­naczni­kiem lżej. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2018, 14:21

Słabości po­win­ny być pielęgno­wane jak drzew­ka bon­sai, w mi­niatu­rowe ek­scy­tujące i po­ciągające piękno. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 stycznia 2018, 21:48
filutka

Ania

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 sierpnia 2018, 14:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy na chwilę, więc [...]

19 sierpnia 2018, 13:03zofija sko­men­to­wał tek­st Często praw­dy w plot­ce [...]

19 sierpnia 2018, 11:29filutka do­dał no­wy tek­st Często praw­dy w plot­ce [...]

15 sierpnia 2018, 20:14yestem sko­men­to­wał tek­st Milczenie wca­le nie mu­si [...]

15 sierpnia 2018, 19:58filutka do­dał no­wy tek­st Milczenie wca­le nie mu­si [...]

15 lipca 2018, 13:42filutka sko­men­to­wał tek­st Pożądane jest, aby da­wanie [...]

12 lipca 2018, 21:31yestem sko­men­to­wał tek­st Pożądane jest, aby da­wanie [...]

12 lipca 2018, 19:06filutka do­dał no­wy tek­st Pożądane jest, aby da­wanie [...]

12 lipca 2018, 08:05zofija sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy na chwilę, więc [...]

11 lipca 2018, 19:20danioł sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy na chwilę, więc [...]